PHP-də dəyişənlər. Array (assosiativ massiv)

Assosiativ massiv, elementləri açar=>qiymət cütlüyü şəklində olan bir neçə elementdən ibarət çoxluqdur. Digər proqramlaşdırma dillərində ona həm də heş deyilir, ancaq bu anlayış PHP-yə heç uyğun deyil. => işarəsi açar sözün təyin edilmiş qiymətə uyğunluğunu göstərmək üçün istifadə edilir. Massivin hər elementinə müraciət onun açar sözünün göstərməklə edilir. C dilindən fəqrli olaraq burda arrayın açar sözləri kimi təkcə tam ədədlər yox istənilən sətir tipli dəyişənlər ola bilər. Məsələn, aşağıda yazılanlar PHP üçün normaldır:

<?php
// "0", "surname" və "name" açarlı massiv yaradır
$a = array(
    0 => "Boş sətir",
    "name" => "Tom",
    "surname" => "Hanks",
);
// "Hanks" çap edir
echo $a["surname"];
//element yaradır və ona qiymətini mənimsədir
$a["1"] => "Birinci element";
// mövcud elemntə yeni qiymət mənimsədir
$a["name"] = "Jack";
?>

İrəli gedərək qeyd edə bilərik ki, massivlər array() və ya [] konstruksiyası ilə yaradılır.